Informatii Directia de Asistenta Sociala

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau

Str. Alexandru Marghiloman nr.29, Buzau, 120031

Tel: 0238/710329; 0238/727824

E-mail: director@dasbz.ro     web: www.dasbz.ro

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzăua fost înfiinţată în baza Legii nr. 705/ 2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi a H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului- Cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 51/ 2003.

Direcţia de Asistentă Socială a municipiului Buzău este serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

cialis dosage recommendations cialis dosage for 170 cialis dosage ed
acheter viagra pas cher acheter viagra pas cher acheter viagra pas cher
acheter viagra pas cher http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher acheter viagra pas cher
cialis si http://cialis20mgsuisse.com/si cialis si
discount coupons for prescriptions open free coupon for cialis
cialis coupons free blog.suntekusa.com prescription transfer coupon
ciprol ciprofloksacin ciprofloxacin
arcoxia tbl mostefaiamine.com arcoxia 120 mg
levothyrox 75 twodrunkmoms.com levothyrox 100
diflucan vidal diflucan vidal diflucan un
naproxen dosierung westshoreprimarycare.com naproxen
xarelto 10 mg xarelto alkohol xarelto
quetiapine bijsluiter blog.zycon.com quetiapine afbouwen
viagra for sale viagra cost viagra online
viagra for sale viagra viagra online
 
Informatii Directia de Asistenta Sociala

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI RELATIILE CU ALTE INSTITUTII

Pornind de la premisa ca organizarea acţiunii administrative se face in mod raţional, organizarea reprezentând activitatea prin care procesul de munca se delimitează în operaţiuni si sarcini si se grupează la nivel de posturi si compartimente, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzău îşi desfăşoară activitatea in baza organigramei aprobată de Consiliul Local Municipal Buzău si are următoarea structură pe servicii:

-         Serviciul Asistenta si Protectie Sociala Persoane Adulte;

-         Serviciul Asistenţă şi Protecţie Familie si Copil;

-         Serviciul Resurse Umane, Economic, Administrativ

Direcţia de Asistenţă Socială poate colabora în situaţii de interes reciproc cu servicii similare din alte unităţi administrativ- teritoriale, realizând inclusiv schimb de informaţii utile în realizarea atribuţiilor de asistenţă socială.

In soluţionarea unor segmente din activitatea de protecţie socială, precum şi pentru elaborarea şi implementarea în comun a unor programe şi proiecte de interes în domeniu, Direcţia de Asistenţă Socială colaborează şi cooperează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, Poliţia Municipiului Buzău, Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială, parchetele de pe lângă Judecătoria şi Tribunalul Buzău, Direcţia Generala de Asistenţă Socială si Protectia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean, precum şi cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniu.

discount prescriptions coupons canada drug pharmacy coupon
acheter viagra pas cher http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher acheter viagra pas cher
drug coupon site free prescription drug cards
drug coupon site free prescription drug cards
drug coupon site free prescription drug cards
discount coupons for prescriptions open free coupon for cialis
voltaren rapid programingqa.com voltaren forte gel
symbicort cena blog.phmglobal.com symbicort spc
levothyrox 75 go levothyrox 100
cialis cvs coupon open cialis coupon
zocor zocor muadili zocor
inderal la blog.tgworkshop.com inderal engorda
inderal la blog.tgworkshop.com inderal engorda
buscopan compositum buscopan antiacido buscopan
cyklokapron dosering open cyklokapron amning
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
prescription discount coupon martialinfo.com lilly coupons for cialis
viagra for sale viagra cost viagra online
 
Informatii Directia de Asistenta Sociala

       PROFIL-PROFIL- OBIECT DE ACTIVITATE

 Aceasta instituţie are, cum ne putem da seama şi din denumire, un profil social, având ca obiect de activitate  evaluarea nevoilor sociale la nivel de municipiu, stabilind dreptul la protecţie socială, asistenţă şi prestaţii sociale pentru familiile ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice domeniului ( Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.81/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei ; Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat, republicata; Legea nr.208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social; Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală).

Direcţia de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona la nivelul municipiului Buzău problemele de asistenţă socială din domeniul protecţiei copilului si familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi excludere socială. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia de Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

a)in domeniul protecţiei copilului si familiei;

b)in domeniul protecţiei persoanelor adulte;

c)in domeniul instituţiilor de asistentă socială, publice sau private;

d)in domeniul finanţării asistenţei sociale.

 

3.1.1 Atribuţiile principale ale Compartimentului Relaţii cu Publicul- Registratura:

 Aribuţiile principale ale Serviciului Asistenţă şi Protecţie Socială:

Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială;Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială;Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială;

-         în domeniul protecţiei sociale persoane adulte:

·       identifică situaţiile de risc şi propune măsuri de prevenire şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

·       elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri şi alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihologice;

·       propune acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

·       propune plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate ( spitale, instituţii de recuperare, etc.);

·        asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială( probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic, etc.);

·        urmăreşte prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă şi propune măsuri pentru combaterea acestora;

·        acordă sprijin persoanelor vârstnice sau persoanelor cu handicap, prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;

·        sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;

·        asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la amenajările teritoriale şi instituţionale;

·        realizează activităţile de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

·        realizează evidenţa persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu handicap şi relaţionarea cu diversele servicii publice sau instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale.

 

-         în domeniul protecţiei sociale pentru familie şi copii:

 • monitorizează şi analizează în plan teritorial situaţia copiilor şi familiilor, propune respectarea şi realizarea drepturilor acestora, centralizează şi sintetizează aceste date şi informaţii;
 • identifică copii aflaţi în dificultate, întocmeşte documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi propune organelor competente măsurile de protecţie, în condiţiile prevăzute de lege;
 • realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului şi abandonului şcolar;
 • acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
 • propune măsuri pentru exercitarea dreptului de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;
 • propune şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • identifică, evaluează şi propune acordarea de sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere, asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, a serviciilor şi instituţiilor disponibile pe plan local, etc.;
 • urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
 • urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;
 • colaborează cu funcţionarii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • propune realizarea de parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
 • execută relaţionarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 • realizează activităţile în domeniul asistenţei sociale în conformitate cu responsabilităţile ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

 

-         în domeniul prestaţiilor de asistenţă socială:

 • evaluează situaţia socioeconomică a persoanelor aflate în situaţii de criză, identifică nevoile şi resursele acestora;
 • întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului de ajutor social şi a ajutorului social de urgenţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • monitorizează situaţia socioeconomică a persoanelor singure şi familiilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • întocmeşte situaţia statistică a beneficiarilor de venit minim garantat care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale şi o înaintează la Sucursala Buzău a Societăţii Comerciale „DISTRIGAZ-SUD” S.A.;
 • întocmeşte rapoartele statistice lunare şi le înaintează Direcţiei de Muncă şi Solidaritate Socială Buzău;
 • monitorizează efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii de către persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat;
 • întocmeşte documentaţia necesară efectuării plăţii lunare beneficiarilor de venit minim garantat;
 • întocmeşte dosare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1993;
 • întocmeşte dosare pentru stabilirea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familii cu copii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 105/2003;
 • întocmeşte documentaţia pentru stabilirea alocaţiei pentru copii nou- născuţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • distribuie laptele praf pentru copii în vârstă de până la un an, pe baza reţetelor eliberate de medicii de familie, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru asigurarea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie pentru copii preşcolari şi elevii claselor I-IV din învăţământul de stat;
 • organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi.

 

-         în domeniul Instituţiilor de Asistenţă Socială:

·       propune înfiinţarea şi organizarea de instituţii de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;

·       propune finanţarea sau cofinanţarea instituţiilor de asistenţă socială;

·       monitorizează din punct de vedere metodologic activitatea desfăşurată de instituţiile de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile acestora stabilite de legislaţia în vigoare;

·       controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială de la bugetul local;

·       propune dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale a serviciilor acordate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;

·       Cantina de Ajutor Social şi Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău aflate sub îndrumarea metodologică şi de specialitate ale acestui serviciu sunt instituţii cu personalitate juridică şi au regulament de organizare şi funcţionare propriu.

discount prescriptions coupons coupons for cialis printable canada drug pharmacy coupon
acheter viagra pas cher acheter viagra pas cher acheter viagra pas cher
discount coupons for prescriptions open free coupon for cialis
coupon for prescriptions site prescription discount coupon
cialis coupons free blog.suntekusa.com prescription transfer coupon
discount drug coupons read cialis coupons printable
kamagra jelly read kamagra max
loperamide hydrochloride loperamide hydrochloride loperamide dosage
loperamide hydrochloride read loperamide dosage
symbicort cena blog.phmglobal.com symbicort spc
symbicort cena read symbicort spc
cialis cvs coupon open cialis coupon
diflucan vidal open diflucan un
zocor read zocor
zocor go zocor
zocor read zocor
inderal la inderal similar inderal engorda
prescription discount coupon site lilly coupons for cialis
viagra for sale viagra viagra online
coupon for cialis fragranceflora.com discount card prescription
trental online buy bvandam.com trental ampule cena
how expensive are abortions shammisyogalaya.com abortion alternatives
 
Informatii Directia de Asistenta Sociala

Atribuţiile principale ale serviciului resurse umane, juridic, economic:


      In domeniul resurselor umane:
•    Acţionează pentru promovarea statului profesional şi asigurarea formării iniţiale şi permanente a personalului din cadrul direcţiei;
•    Elaborează şi propune spre aprobare programe care vizează recrutarea, formarea, pregătirea, perfecţionarea şi specializarea tuturor categoriilor de personal din structura direcţiei;
•    Asigură colaborarea cu formatori atestaţi şi iniţiază proiecte de formare şi perfecţionare ale personalului de specialitate din structura direcţiei;
•    Întocmeşte proiecte de organigramă, stat de funcţii şi număr de personal, cu consultarea şefilor de servicii şi compartimente funcţionale;
•    Propune reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială, ori de câte ori este necesar;
•    Propune conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială, în condiţiile legii, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante, temporar sau definitiv;
•    Propune de asemenea, cu consultarea şefilor de serviciu şi compartimente şi cu avizul consilierului juridic, gradul, treapta profesională şi salariul de bază pentru personalul angajat, precum şi evaluarea anuală a activităţii acestuia;
•    Întocmeşte şi supune spre aprobare conducerii direcţiei documentaţiile privind acordarea salariului de merit, stabilirea indemnizaţiilor de conducere, a concediului de odihnă suplimentar, a premiilor individuale şi a sporurilor, conform prevederilor legale;
•    Întocmeşte documentaţiile necesare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din structura direcţiei, ca urmare a aplicării majorărilor stabilite de lege, precum şi a modificărilor de orice natură intervenită prin reglementări legale şi le supune aprobării directorului;
•    Elaborează în proiect dispoziţiile de încadrare şi încetare a raporturilor de muncă cu Direcţia de Asistenţă Socială;
•    Calculează şi ţine evidenţa vechimii în muncă, pentru trecerea în tranşe superioare de vechime în muncă, pentru acordarea sporului de vechime, cât şi pentru calcularea drepturilor băneşti la concediile de odihnă şi medicale;
•    Gestionează registrul general de evidenţă a salariaţilor din structura Direcţiei de Asistenţă Socială, precum şi a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap.

       In domeniul juridic:
•    Reprezintă Direcţia de Asistenţă Socială în cauzele de orice natură aflate pe rolul instanţelor, parchetelor şi celorlalte instituţii cu competenţe jurisdicţionale, pe baza mandatului scris al directorului;
•    Acordă asistenţă juridică de specialitate serviciilor şi birourilor funcţionale din structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială în realizarea atribuţiilor ce le revin, conform prezentului regulament şi a celorlalte prevederi legale incidente;
•    Avertizează contractele, convenţiile şi protocoalele cu caracter patrimonial şi nepatrimonial în care Direcţia de Asistenţă Socială este parte, participă la negocierea şi medierea oricăror divergenţe contractuale în care este implicată direcţia;
•    Întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului Direcţiei de Asistenţă Socială şi le avizează pentru legalitate;
•    Participă la întocmirea documentaţiilor legale şi îndeplinirea procedurilor prealabile privind raporturile juridice specifice în care Direcţia de Asistentă Socială este interesată şi elaborează proiectele de contract respective;
•    Avizează pentru legalitate contactele de muncă în care Direcţia de Asistentă Socială are calitate de angajator;
•    Participă la perfectarea contractelor de colaborare sau asociere între Direcţia de Asistenţă Socială şi organisme private autorizate;
•    Iniţiază, în colaborare cu celelalte serviciu şi birouri funcţionale ale Direcţiei de Asistentă Socială, programe de asistenţă şi consultanţă pentru personalul direcţiei având ca obiect explicitarea, interpretarea şi aplicarea actelor normative care reglementează  domeniul protecţiei sociale, asigură cunoaşterea de către personalul direcţiei a principalelor prevederi legale aplicabile în domeniul protecţiei sociale, constituie un fond minimal de documentare juridică de specialitate;
•    Întocmeşte, cu consultarea serviciilor şi birourilor funcţionale ale Direcţiei de Asistenţă Socială, metodologii de lucru pentru activitatea curentă a acestora, iniţiază note interne, în atenţia celorlalte servicii şi componente funcţionale din structura direcţiei;
•    Urmăreşte din punct de vedere juridic şi procedural încasarea creanţelor şi achitarea debitelor a căror titular este Direcţia de Asistenţă Socială;
        În domeniul economic şi administrativ:
•    Elaborează şi fundamentează, în condiţiile legii, propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;
•    Pregăteşte documentaţia necesară în vederea plăţii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;
•    Realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;
•    Comunică Direcţiei de Muncă şi Solidaritate Socială Buzău numărul de beneficiari de asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competenţe în implementarea strategiilor sectoriale în domeniul asistenţei sociale;
•    Efectuează plata salariilor şi a celorlalte drepturi de personal pentru angajaţii direcţiei şi încadrarea în creditele bugetare aprobate la capitolul cheltuieli de personal;
•    Ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe destinaţia sumelor;
•    Întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale, precum şi contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli;
•    Organizează şi conduce distinct evidenţa încasărilor şi a plăţilor din surse extrabugetare şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legal încheiate;
•    Asigură recepţionarea bunurilor achiziţionate pentru folosinţa aparatului propriu al Direcţiei de Asistenţă Socială;
•    Execută anual sau ori de câte ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoaterea din funcţiune, casarea sau dezmembrarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a aprobat aceasta;
•    Ţine registrul de evidenţă a bunurilor aflate în patrimoniul direcţiei;
•    Răspunde de gospodărirea, administrarea şi igienizarea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul aparatului propriu al direcţiei;
•    Propune implementarea măsurilor de informatizare a activităţii de asistenţă socială;
•    Organizează şi răspunde de activitatea administrativ-gospodărească a direcţiei.

cialis dosage recommendations cialis dosage ed
cialis dosage recommendations cialis dosage chart cialis dosage ed
cialis dosage recommendations cialis dosage ed
cialis si cialis si cialis si
discount coupons for prescriptions cialis trial coupon free coupon for cialis
coupon for prescriptions coupon for prescription prescription discount coupon
kamagra jelly read kamagra max
voltaren rapid programingqa.com voltaren forte gel
voltaren rapid voltaren gel cena voltaren forte gel
symbicort cena read symbicort spc
diflucan vidal diflucan vidal diflucan un
inderal la inderal similar inderal engorda
naproxen dosierung westshoreprimarycare.com naproxen
naproxen dosierung westshoreprimarycare.com naproxen
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
viagra for sale viagra side effects viagra online
trental online buy read trental ampule cena
how expensive are abortions shammisyogalaya.com abortion alternatives
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.