Informatii Scoala cu cls.I-VIII nr. 7

ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR.

DATE ŞI INFORMAŢII PRIVIND

UNITATEA ŞCOLARĂ

 

 

–        INFORMAŢII ASUPRA:

 

  1. Situaţiei socioeconomice a zonei

Şcoala este situată în cartierul Dorobanţi I – cartier al municipiului Buzău;

 

Situaţia elevilor

-Clasele I-IV – înscrişi: 456 elevi

-Clasele V-VIII – 449 elevi

-Total: 905 elevi din care:

-elevi cu CES: 6 (1 la cls. aIII-a, 5 la cls. V-VIII)

-elevi rromi: 3 declaraţi

 

  1. Situaţia managementului şcolar

Managementul şcolii este asigurat de un Consiliu de administraţie format din 11 membri, dintre care un director

(prof. Urmuzache Marilena) şi un director adjunct (inst. I Stanciu Ştefana).

 

  1. Situaţia resurselor financiare

Resursele financiare sunt asigurate de :

-         bugetul de stat

-         venituri proprii reduse (închiriere sală sport, chioşcurile din curtea şcolii)

-         mici donaţii, sponsorizări din partea părinţilor

-         Asociatia ,,Punti intre generatii”- asociatia scolii

 

  1. Situaţia încadrării cu personal

Total personal: 75 din care:

-          Personal didactic: 54 (43 profesori, 18 învăţători) din care:

* gradul I: 44

* gradul II: 8

* definitivat: 8

* debutanţi: 1

-         personal auxiliar: 5

-         personal nedidactic: 9

 

  1. Situaţia materialului didactic

Cursurile şcolare se desfăşoară în sălile de clasă, dar şi în laboratoare şi cabinete: informatică, AeL, fizică-chimie,

biologie, gastronomie, română, matematică, religie, geografie.

În dotarea acestora există un bogat material didactic:

-         informatică: 1 reţea

-         AeL: 1 reţea

-         biologie: planşe, mulaje, microscoape, atlase, plante naturale etc.

-         fizică: trusă calorimetrie, trusă optică, circuite electrice, ampermetru, voltmetru, sursă de tensiune, trusă

magneţi- material didactic insuficient.

-         chimie: ustensile de laborator, aparatură de laborator, reactivi, indicatori.

-         ed. tehnologică: planşe, machete, calculatoare.

În unitatea noastră funcţionează un cabinet metodic al învăţătorilor. 

 

  1. Situaţia clădirilor:

 

- 1 clădire destinată procesului de învăţământ

- 1 sală de sport

- 1 magazie de material

 

  1. Apreciere asupra curriculumului

Oferta de curriculum:

a) oferta curriculară:

- curriculum de bază (curriculum nucleu) – disciplinele de trunchi comun şi număr de ore alocat acestora prin planul cadru

- curriculum la decizia şcolii (CDŞ) – opţionale la disciplinele: matematică, ed. tehnologică, religie

b) oferta extracurriculară-extraşcolară cuprinde activităţile desfăşurate în cadrul programelor şi proiectelor:

- Proiectul Comenius „Europa, tranziţie de la o societate tradiţională la una modernă”in derulare din iunie 2009; alte doua proiecte Comenius au fost finalizate: unul in noiembrie  2007 si altul in mai 2009.

- Proiect de cooperare internaţională E-twinning (Describing you and your country)

- Programul Internaţional ECO-ŞCOALĂ prin proiectul „Şcoala mea cea mai frumoasă floare din grădina oraşului”- în care activăm din februarie 2007, urmare  acestei activitati şcoala  a fost evaluata  si i –a fost acordat  de către CCDG a „Steagului verde”

- Programul de prevenire a consumului de tutun „Poţi să fii cool şi fără tutun” în cooperare cu CPECA

- Programul „Character First”

- Proiectul judeţean „Săptămâna Educaţiei Globale”

- Proiectul „Îmi place să citesc”

- Proiectul „Cultura şi omul de azi”

- Proiectul „Gândeşte-te la viitorul tău! Citeşte!”

- Proiectul „Sănătatea mediului- sănătatea alimentaţiei”

- Proiectul „Educaţie rutieră- educaţie pentru viaţă”

- Proiectul „Sănătate prin mişcare”

Elevii şi cadrele didactice participă la olimpiade, concursuri şcolare, excursii, acţiuni umanitare, acţiuni în parteneriate.

 

 DOCUMENTUL CU INFORMAŢII DESPRE UNITATEA ŞCOLARĂ CARE ESTE PUS LA DISPOZIŢIA PĂRINŢILOR :

 

-         Pagina web

-         Regulament intern- prelucrat în şedinţele cu părinţii

 

 DATE DE IDENTIFICARE:

Denumire unităţii de învăţământ: Scoala cu cls. I-VIII Nr.7 Buzau

 

Localitate/judeţ: Buzau

Adresa: Strada Aleea Scolii nr.1

              Cartier Dorobanti 1

Cod poştal: 120177

Telefon : 0238715426 – fax: 0238723951

E - mail: sc7bz@yahoo.com

Niveluri de învăţământ : primar, gimnazial

CIF / CUI : 17125203

 

 

SCOALA CU CLASELE  I-VIII NR. 7                                    CARTIER DOROBANTI
         Nr....../.....................................2010

       
                A D E V E R I N TA                                                        
    Se adevereste de noi prin prezenta ca elevul(a)  ……………………………………………..
este inscris in clasa……  anul scolar 2009/2010    la invatamant……………                    Prezenta adeverinta serveste la …………………………………………..                                       
            Mentionam  ca nu beneficiaza de bursa sociala.                                                                                                          
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

            DIRECTOR                        SECRETAR                                

                           
                      SCOALA CU CLS. I-VIII NR.7 BUZĂU
Cartier Dorobanti I,  Tel. 0238/715426
COD FISCAL ………………………………….

                A  D  E  V  E  R  I  N  T  A

    Prin prezenta se certifica faptul ca că d-na, dl....................................................................
 CNP......................................................................act de identitate ..... seria...... nr..................... eliberat  de....................................la data de......................., domiciliat in .......................... str..............................  nr...............bl..............ap.............., judetul..........................are calitatea de  salariat si i s-a retinut si virat lunar  contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma  in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare .
Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati  (sot/ sotie, parinti aflati in intretinere):
1.    Nume,prenume............................................CNP....................................................................
2.    Nume,prenume............................................CNP....................................................................
3.    Nume,prenume............................................CNP...................................................................
Mentionam ca in ultimile 12 luni nu a beneficiat de concediu medical .
    Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

        DIRECTOR,                                                            SECRETAR ,
                
 *  Actele necesare pentru  sustinea cererilor care se depun   pentru acordarea de  rechizite scolare, burse scolare,, sau  ajutor financiar  in vederea achizitionarii de calculatoare  „ Programul EURO 200 „

-    cerere
-    copie  certificat nastere copil
-    copie acte identitate parinti
-     adeverinte  venit, cupon pensie  si dupa caz  declaratie  la Notariat

Cadrul legal :  Legislatia in vigoare

cialis dosage recommendations cialis dosage chart cialis dosage ed
acheter viagra pas cher http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher acheter viagra pas cher
buy viagra on line http://viagraforsaleuk1.com cheap viagra
cialis coupons free blog.suntekusa.com prescription transfer coupon
discount drug coupons is-aber.net cialis coupons printable
ciprol cipro krapina ciprofloxacin
champix pris mdwguide.com champix gravid
escitalopram fk escitalopram side effects escitalopram afbouwen
zocor go zocor
zocor zocor muadili zocor
cordarone wiki cordarone bivirkninger cordarone
naproxen dosierung westshoreprimarycare.com naproxen
cyklokapron dosering cyklokapron alternative cyklokapron amning
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
prescription discount coupon site lilly coupons for cialis
quetiapine bijsluiter site quetiapine afbouwen
viagra for sale viagra cost viagra online
coupon for cialis open discount card prescription
coupon for cialis open discount card prescription
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.