Informatii Liceul Pedagogic "Spiru Haret"

Cereri:

  1. Cerere înscriere în clasa I
  2. Cerere de transfer
  3. Acte necesare pentru susţinerea cererilor depuse

INFORMARE

 

În cadrul proiectului „Consolidarea NODULUI ELECTRONIC AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU pentru realizarea EXTINDERII şi asigurarea interoperabilităţii serviciilor eGuvernare şi eAdministratie inclusiv la nivelul unităţilor subordonate” în vederea  extinderii sistemului de tip „Ghiseu Unic” către instituţiile implicate, vă transmitem următoarele informaţii:

1.SCURT  ISTORIC

 Liceul Pedagogic "Spiru Haret" se află situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret nr 6. Plasat în zona rezidenţială cea mai frumoasă a oraşului, liceul este una din instituţiile reprezentative pentru învăţământul şi educaţia din judeţul Buzău, atât prin vechimea de 170 de ani, cât şi prin statutul de "formator de formatori".

Începuturile Şcolii Normale sunt legate de activitatea lui Dionisie Romano ca profesor al Şcolii Naţionale, prima instituţie de învăţământ modern din Buzău. Modernizarea societăţii româneşti nu se putea face fără dezvoltarea învăţământului, iar pentru aceasta era nevoie nu numai de întemeierea de şcoli, ci mai ales de învăţători. Răspunzând acestei nevoi, la 29 aprilie 1838, Eforia Şcoalelor înfiinţează pe lângă Şcoala Naţională din Buzău şi o Şcoală Normală în care îşi încep pregătirea candidaţii de învăţători ce urmau a deveni învăţătorii şcolilor săteşti. Judeţul Buzău s-a aflat între cele patru judeţe ale Ţării Româneşti, alături de Dolj, Gorj şi Mehedinţi, care răspund la iniţiativa Eforiei si care a deschis prima şcoala de pregătire a învăţătorilor, cunoscută sub numele de "şcoala normală de învăţători". Profesorul şcoalei începătoare din acest oraş arăta într-un raport că şcoala dispunea ca mobilier de doar şase bănci pentru cei 50 de şcolari care frecventau cursurile, iar ca material didactic doar câteva exemplare din tablele citirii, catihis si aritmetică. Menţionăm ca în anul 1835 existau doar 10 bănci. Alături de pregătirea teoretică, candidaţii erau iniţiaţi şi formaţi în spiritul folosirii metodei lancasteriene, modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ în acel timp, căreia profesorul buzoian i-a adus unele îmbunătăţiri.

Mari eforturi vor depune directorul Dionisie Romano, iar din 1843 înlocuitorul său, profesorul Ion Costinescu, pentru ridicarea unui local corespunzător, lucru întâmplat în 1843, pe locul actualei Şcoli cu clasele I-VIII nr.5, ce poartă numele ctitorului "Episcop Dionisie Romano". După 1848, timp de trei ani, şcolile au fost închise deoarece erau considerate "focare de răzvrătire". Şcoala Normală îşi redeschide porţile în anul 1852 şi este orientată spre un învăţământ laico-ştiinţific. Din 1857 forma de pregătire a învăţătorilor prin şcolile normale a fost desfiinţată, iar Legea instrucţiunii publice din 1864 nu a prevăzut şi înfiinţarea unor instituţii pentru formarea învăţătorilor.

La sfârşitul secolului al XIX-lea învăţământul românesc trece prin dese încercări de organizare a structurilor şcolare şi de perfecţionare a conţinutului, în scopul apropierii acestuia de nevoile sociale ale ţării din acea epoca. Aceste tendinţe şi preocupări sunt exprimate de multitudinea legilor şcolare care au fost elaborate, dezbătute în Parlament şi încercările de punerea lor în aplicare.

După 1900 au fost luate măsuri pentru ca învăţământul de toate gradele să răspundă necesităţilor timpului, astfel ca, prin aplicarea, începând cu anul 1901, a modificărilor şi adaptărilor legislaţiei de la sfârşitul secolului XIX, învăţământul a devenit un mijloc eficient de instrucţie şi educaţie.

Referitor la învăţământul normal sunt elaborate instrucţiuni privind organizarea acestor şcoli, durata studiilor, conţinutul învăţământului, statutul profesional şi social al profesorului de şcoală normală şi al învăţătorului. Spiru Haret, de trei ori ministru al Instrucţiunii Publice, este considerat reorganizatorul întregului învăţământ românesc.

În baza legii asupra învăţământului secundar şi superior din 1898, elaborată de Spiru C. Haret, succesorul conservator al acestuia la conducerea Ministerului Instrucţiunii Publice, înfiinţa în 1899 la Buzău o şcoală normală de fete, deşi organele locale şi nevoile sociale impuneau una de băieţi. în anul 1901, revenind la conducerea ministerului, Spiru Haret hotărăşte desfiinţarea şcolii normale de fete, elevele fiind transferate la laşi, iar în locul acesteia înfiinţează o şcoala normală de băieţi.

Timp de 20 de ani, de la 1899 până la 1921, Şcoala Normală din Buzău şi-a desfăşurat activitatea principală în localul Seminarului de pe lângă Episcopie, construit în 1838. Această situaţie a determinat organele locale la eforturi şi căutări care îşi vor găsi rezolvarea în 1912, când directorul şcolii, Constantin Tomulescu, a izbutit să obţină un teren cu o suprafaţă de 13 ha. Era situat la marginea oraşului, corespunzător unei hotărâri a ministerului din 1866, care stabilea ca toate şcolile normale sa fie construite la câmp, în afara oraşului, spre a fi putea dotate cu pământ necesar practicii agricole a normaliştilor. Piatra fundamentală s-a pus în anul 1913, în prezenta ministrului C. C. Disescu, planul construcţiei aparţinând arhitecţilor N. Stănescu şi I. Vulcan din Bucureşti. Din cauza lipsei de solicitudine a guvernanţilor şi apoi din cauza evenimentelor politice şi militare, lucrările au mers greu, cu întreruperi dese, până în 1925, fără a mai pune la socoteală amfiteatrul, terminat abia in 1965.

Şcoala normală de băieţi din Buzău a fost căutată de copii de la ţara, din judeţul Buzău şi din alte judeţe apropiate: Putna, Prahova, Brăila, sau mai îndepărtate: Gorj, Vâlcea, Olt, Teleorman, pentru pregătirea temeinică ce le-o asigura.

După absolvire, normaliştii urmau să lucreze ca învăţători în şcolile rurale şi urbane, în spiritul haretist în care erau pregătiţi, de ridicare economică şi sociala, de culturalizare a satelor, prin răspândirea ştiinţei de carte, a culturii şi prin exemplul personal în organizarea gospodăriei ţărăneşti.

Situaţia la învăţătură a elevilor şcolii normale din Buzău a fost pozitiv influenţată de selecţionarea riguroasă de la admitere şi de simplitatea planului de învăţământ, fără limbi străine şi studii ştiinţifice aprofundate. Pe de altă parte, elevii veneau aici la 14 ani şi prin dispensă chiar la 15, 16 ani, uneori după ce făceau câteva clase de liceu, deci cu un anumit nivel de cunoştinţe şi capacitate intelectuală formată. De asemenea, nu se admitea repetenţia în clasa I, ceea ce însemna o a doua selecţionare a celor în cauză, după admitere.

Preocuparea pentru formarea viitorului învăţător în spirit haretist se exprima şi în angajarea acestora într-o bogată activitate extraşcolară. Ansamblurile muzicale, corale şi fanfara au susţinut serbări şcolare periodice, din două în două săptămâni, intrate deja în tradiţia culturală a şcolii. Cu toate greutăţile materiale şi difîcultăţile de transport,excursiile se bucurau de o mare atenţie. Ele se realizau în diferite localităţi ale ţării, inclusiv în provinciile româneşti aflate sub ocupaţie străină..

Proveniţi în cea mai mare parte din rândurile ţărănimii şi cunoscând îndeaproape exploatarea nemiloasă în care trăiau locuitorii satelor, educaţi în spiritul democraţiei libere, haretiste, al dragostei pentru cei oropsiţi, învăţătorii buzoieni, ca de altfel majoritatea învăţătorilor din alte judeţe, au fost sensibili la suferinţele şi aspiraţiile ţărăneşti. Evenimentele din 1907 consemnează prezenţa activă a multor învăţători la organizarea şi desfăşurarea răscoalei, motiv pentru care au fost arestaţi, supuşi persecuţiei ca instigatori ai ordinii publice, învinuiri ce s-au abătut, deopotrivă, asupra şcolii normale şi ministrului Spiru Haret. Concepţia teoretică şi practică haretiană privind organizarea învăţământului românesc s-a dovedit valoroasă, influenţând decenii de-a rândul învăţământul normal-pedagogic buzoian. Ca un omagiu adus cărturarului şi omului şcolii, începând cu anul 1914, la numai doi ani de la moartea sa, şcoala din Buzău îi poartă numele, iar în l925 s-a luat iniţiativa ridicării unui bust în faţa şcolii. Dezvelit la 25 iunie 1939, în parcul din fata şcolii, bustul lui Spiru C. Haret, opera profesorului universitar în silvicultură, Emil Negulescu, fiul institutorului şi directorul Şcolii primare nr.3, Gabriel Negulescu, străjuieşte şi astăzi asupra ctitoriei sale.

În cadrul şcolii a funcţionat şi Şcoala de Aplicaţie (clasele I-IV), unde făceau practica viitorii învăţători. Iniţial, şi-a desfăşurat activitatea într-un local cu chirie din strada Unirii nr. 71, iar din 1929 în localul Şcolii Normale.

O tradiţie mai scurtă a avut, la Buzău, Şcoala Normala de fete. Întemeiată în 1899, apoi desfiinţată, în 1901, prin decizia nr.33.872/25 iunie 1901 a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii, a fost reînfiinţată în anul 1919 (director Alexandrina Mărăcineanu) şi a funcţionat în localul Şcolii primare nr.2 de băieţi. Între anii 1920-1925, şi-a desfăşurat activitatea la Liceul "Al. Haşdeu", iar între anii 1925-1937 în internatul "Ion Marghiloman" de pe strada Mihai Bravu. De la 1 septembrie 1937, Şcoala Normala de fete s-a mutat în localul propriu de pe bulevardul I. C. Brătianu (astăzi sediul Muzeului Judeţean Buzău).

Şcoala Normală de băieţi a rămas până în 1948 o şcoală închisă, nefiind asimilată ciclului liceal, însă absolvenţii săi au făcut întotdeauna cinste învăţământului românesc. In perioada 1914-1948 au absolvit 33 de serii cu un total de 1329 de învăţători, acestora li se pot adăuga 750 de învăţători calificaţi prin cursurile de vară şi 100 de seminarişti care au obţinut atestatul de învăţători.

In 1954 cele două şcoli normale vor fuziona, devenind Şcoală Pedagogica de patru ani. Între 1957-1967 durata studiilor este fluctuantă (cinci-şase ani), pentru ca din 1967 să se transforme în Liceu Pedagogic cu durata de cinci, apoi patru ani. Din 1966, alături de specializarea învăţător s-a adăugat specializarea educatoare. Până în 1989 au fost pregătite 3532 de cadre didactice pentru şcolile şi grădiniţele din judeţul Buzău şi cele limitrofe.

Din 1990 şi până în anul şcolar 1998-1999 s-a numit Şcoala Normală "Spiru Haret", iar durata studiilor era de cinci ani. Promoţiile anilor 1989-1995 au dobândit specializări unice: învăţător sau educatoare. în anul şcolar 1992-1993 s-a introdus dubla specializare: învăţător-educatoare cu durata de 5 ani.

Începând cu anul şcolar 1999/2000 unitatea se numeşte din nou Liceul Pedagogic "Spiru Haret", dar în acelaşi an, se desfiinţează specializarea învăţător-educatoare şi se introduc noi specializări: instructor-animator, bibliotecar-documentarist, pedagog şcolar cu durată de şcolarizare de 4 ani. Din anul şcolar 2003-2004 specializarea învăţător-educatoare a fost scoasă definitiv din planul de şcolarizare, urmând ca pregătirea viitorilor dascăli de ciclu primar să se facă prin studii superioare.

În prezent se fac eforturi serioase pentru menţinerea profilului pedagogic, urmărindu-se profesionalizarea prin studii liceale pedagogice a personalului didactic auxiliar, în condiţiile în care specializările instructor-animator, pedagog şcolar şi bibliotecar documentarist sunt foarte puţin căutate pe piaţa muncii. Pe lângă profilul pedagogic, liceul are în planul de şcolarizare şi profilul uman, cu specializarea filologie, precum şi profilul real, cu specializarea matematică-informatică.

     Unitatea şcolară dispune de patru clădiri, din care :

      A. Clădirea principală , având o suprafaţă desfăşurată de 12.560mp, în care se  află :

ü       32 săli de clasă dotate în mare parte cu mobilier modern;

ü       Un laborator de chimie – în proiect de reabilitare din punct de vedere  al dotării tehnice performante;

ü       Un laborator de fizică - în proiect de reabilitare din punct de vedere  al dotării tehnice performante;

ü       Un laborator de biologie - în proiect de reabilitare din punct de vedere al dotării tehnice;

ü       Trei laboratoare de informatica cu calculatoare conectate în retea - unele relativ perimate moral - cu conectare la Internet;

ü       O biblioteca cu peste 22018 de volume;

ü       Un amfiteatru cu 250 de locuri;

ü       Internat cu 64 de locuri şi cantina cu 100 locuri;

ü       Cabinet medical  în care îşi desfăşoară activitatea un medic şi două asistente;

ü       Cabinet de consiliere psiho-pedagogică;

ü       Cabinet logopedic;

B.       O sală de sport cu toate dotările;

C.       O clădire anexă cu birouri şi magazii;

D.      Un garaj.

Unitatea şcolară mai dispune şi de un teren de sport cu suprafaţa de 1000 mp.

2. OBIECT DE ACTIVITATE – servicii oferite de către instituţie

 

                Liceul Pedagogic "Spiru Haret" este o instituţie publicăce funcţionează potrivit  regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetul local şi din alte surse potrivit legii  (venituri proprii, fonduri externe nerambursabile).

 

Unitatea de învăţământ este condusă de un ordonator de terţiar credite în persoana directorului instituţieicare are în subordine doi directori adjuncţi, compartimentul secretariat, compartimentul financiar-contabil şi compartimentul administrativ, împuternicit de către ordonatorul principal/secundar de credite să folosească creditele bugetare numai pentru nevoile  proprii ale unităţii  pe care o conduce.

 

Responsabilitatea ordonatorului  terţiar de credite, potrivit legii, constă în angajarea, lichidarea şi ordonanţarea  cheltuielilor în limita creditelor  bugetare repartizate şi aprobate; angajarea şi utilizarea  creditelor bugetare pe baza unor gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredinţate instituţiei publice pe care o conduce; organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii; întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare  şi a execuţiei bugetare; organizarea controlului financiar preventiv.

 

Specificul instituţiei, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat, îl reprezintă prestarea de servicii educaţionale către o categorie distinctă de beneficiari, şi anume elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

         

Misiunea Liceului Pedagogic ,, Spiru Haret” Buzău, este de a asigura dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea  dobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi să  satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă. 

 

Scopurile strategice

·         Orientarea managementuluiscolii in directia mentinerii si dezvoltarii specificului vocaţional.

·         Realizarea unei şcoli inclusive prin adoptarea  strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ.

·         Îmbunătăţirea managementului personalului didactic pe direcţia recrutării, selecţiei, formării continue şi promovării cadrelor didactice competente şi creşterea responsabilităţii şi a răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate.

·         Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a tehnologiei informaţionale.

  • Asigurarea unei culturi generale orientate spre domenii de activitate precise;
  • Satisfacerea nevoilor elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi

independent;

  • Pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială;
  • Educarea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni.
cialis si http://cialis20mgsuisse.com/si cialis si
voltaren rapid go voltaren forte gel
loperamide hydrochloride read loperamide dosage
escitalopram fk escitalopram aurobindo escitalopram afbouwen
diflucan vidal open diflucan un
zocor go zocor
inderal la inderal comprar inderal engorda
prescription discount coupon martialinfo.com lilly coupons for cialis
prescription discount coupon martialinfo.com lilly coupons for cialis
quetiapine bijsluiter blog.zycon.com quetiapine afbouwen
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.