Informatii Grupul Scolar de Meserii si Servicii

GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU
Str. Bazalt, nr. 15 bis, telefon si fax: 0238/719224


 

1.    DESCRIEREA INSTITUȚIEI:

 
GRUPUL SCOLAR DE Meserii si Servicii Buzău s-a înființat in anul 2000 prin comasarea Grupului Școlar de Industrie Ușoara cu Grupul Școlar de Arte si Meserii (fost grup școlar cooperatist), preluând si continuând tradiția in pregătirea elevilor in meserii căutate pe piaţa muncii. Grupul Școlar de Meserii si Servicii pregătește tineri in meserii pentru domeniile: servicii (economic, administrativ, alimentație publica, frizerie-coafura), industrie alimentara si industrie ușoara la nivel de liceu curs de zi si seral, Școala de Arte si Meserii si Școala Postliceala. Adaptându-se noilor condiții ale economiei de piața Grupul Școlar de Meserii si Servicii a stabilit relații de parteneriat social cu diverși agenți economici si instituții  importante in vederea realizării obiectivelor propuse. Școala asigura implementarea reformei educaționale, oferind tuturor tinerilor șanse egale privind educația si pregătirea pentru integrarea in viața sociala. Deși este unitate relativ noua, Grupul Școlar de Meserii si Servicii are o bogata si recunoscuta experiența in pregătirea forței de munca calificate pentru domeniile amintite. Prin competenta didactica, pregătirea științifica si conduita profesionala, cadrele didactice care au predat si predau in aceasta instituție de învățământ, au reușit sa asigure un nivel crescut al pregătirii elevilor, atât in ceea ce privește cultura generala, cat si in ceea ce privește pregătirea in meserie. Așa se explica aprecierile de care s-au bucurat absolvenții noștri in unitățile economice de profil, cat si reușita unui procent important in învățământul superior.
Obiectivele grupului școlar
•    Pregătirea specializata in profilul serviciilor si resurselor naturale si protecției mediului la nivel liceal, postliceal, școala de arte si meserii, in concordanta cu cerințele pieții muncii.
•    Asigurarea flexibilității ocupaționale a programului de formare profesionala in liceu, școala de arte si meserii, școala postliceala, pe baza studiului dinamicii meseriilor pe piața muncii.
•    Crearea de legaturi intre domeniile de pregatire pentru servicii (economic, administrativ, alimentatie publica si turism), industria alimentara, intre formele de pregatire initiala, profesionala si continua, legaturi care sa permita transferul de cunostinte si largirea posibilitatilor optionale ale elevului fata de sistemul de specializare si de durata lui.
•    Modernizarea invatamantului profesional si tehnic prin generalizarea structurii ocupationale si a curriculei propuse de programul PHARE-VET ce vizeaza:
-    asigurarea dezvotarii personale si profesionale a elevilor astfel incat acestia sa devina cetateni activi la nivelul comunitatii, sa participe la viata activa, civica si profesionala;
-    asigurarea sanselor egale de acces in invatamantul profesional si tehnic, precum si dezvoltarea profesionala a fiecarui elev in functie de aspiratiile si potentialul individual de invatare;
-    asigurarea conditiilor de calitate in organizarea si desfasurarea proceselor manageriale de educatie si formare profesionala.
-    asigurarea sanselor de dezvoltare profesionala a fiecarui elev in vederea dobandirii unei calificari pentru care exista oportunitati de ocupare in meserii sau ocupatii oferite de piata muncii locala, judeteana, regionala, nationala precum si pentru continuarea invatarii de-a lungul vietii, in vederea adaptarii la schimbarile tehnologice specifice economiei bazate pe cunoastere.  
•    Dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu intreprinderi mici si mijlocii, sprijinirea acestora in elaborarea propriilor strategii de formare profesionala, largirea posibilitatilor de instruire practica a elevilor, integrarea in programele transnationale.
•    Dezvoltarea unor deprinderi de munca individuala, in echipa si de munca intelectuala.
•    Dezvoltarea unor disponibilitati afective (sensibilitate, colegialitate, prietenie).
•    Dobândirea încrederii in sine prin constituirea unei imagini pozitive asupra reușitei personale.
•    Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului.
•    Însușirea la nivel înalt a unei limbi străine.
•    Asigurarea competentelor necesare pentru admiterea in invatamantul superior.

Finalitățile grupului școlar
ABSOLVENTI DE LICEU:
    Profilul servicii
Ruta directa
Economic - Tehnician in activitati economice
Turism si alimentație - Tehnician in turism
Estetica si igiena corpului uman – Coafor stilist
Ruta progresiva
Turism si alimentație – Tehnician in gastronomie
Estetica si igiena corpului uman – Coafor stilist
    Profilul resurselor naturale si protecția mediului
Ruta directa
Industrie alimentara – Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentara – Tehnician in  industria alimentara
Ruta progresiva
Industrie alimentara – Tehnician in  industria alimentara
ABSOLVENTI DE SCOALA DE ARTE SI MESERII:
    Domeniul: turism si alimentație
ospătar chelner (vânzător) in unitățile de alimentație
bucătar
    Domeniul comerț
recepționer distribuitor
    Domeniul industrie alimentara
brutar-patiser-preparator produse fainoase
    Domeniul: estetica si igiena corpului omenesc
frizer-coafor–manichiurist-pedichiurist

Resurse materiale
a) Localul scolii : Scoala are un singur corp de cladire in care se gasesc sali de clasa, laboratoare, ateliere si sala de festivitati. Toate sunt reabilitate in perioada 2003-2010.
b)    numarul salilor de curs: 20 Sali de curs
c)    numarul laboratoarelor: 7 (4 infiintate in 2001, 2 infiintate in 2004 si 2 modernizate in 2008);
d)    Sala de sport : este corp separat de cladire; a fost rebilitata in perioada 2005-2008
e)    Dotari speciale : Cuprins in Proiectul PHARE TVET 2001, 2003 componenta Invatamant Profesional Si Tehnic, Grupul scolar de Meserii si Servicii beneficiaza de dotare la nivel european in domeniul: informaticii, industriei alimentare si alimentatiei publice pentru instruirea practica a elevilor, dotari aflate in laboratoarele si atelierele scoala reabilitate tot in cadrul proiectelor de mai sus. De asemenea prin derularea proiectului « Sa invatam impreuna coafura » in parteneriat cu Fundatia elvetiana « Schimburi culturale pentru tinerii din Romania » scoala dispune de un elegant atelier de frizerie-coafura, manichiura, pedichiura.

2.    Serviciile oferite de către GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII
Grupul Scolar de Meserii si Servicii este institutie de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica care ofera servicii de EDUCATIE a tinerilor cu varste cuprinse intre 14-20 ani prin formarea initiala si servicii de educatie si formare a adultilor prin formele de invatamant seral, scoala postliceala si  furnizor de formare pentru adulti pentru calificarile: ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie si brutar-patiser-preparator produse fainoase.

3.    FORMULARELE-TIP SPECIFICE INSTITUTIEI
Grupul Scolar de Meserii si Servicii elibereaza:
-    adeverinte pentru elevi si personalul angajat,
-    acte de studii
-    documente pentru pensionarea personalului
-    alte documente specific procesului de invatamant
Documentele se elibereaza la sediul unitatii in intervale orare facute public.
Actele de studii se elibereaza in zilele de marti si joi in intervalul orar: 9, 00-15, 00.
Pentru persoanele din afara judetului Buzau in vederea eliberarii actelor de studii se poate face o programe telefonica pentru orice zi a saptamanii.
Actele de studii au regim special şi sunt de tip: diplome, certificate, atestate, foi matricole situaţii şcolare.
Actele de studii se eliberează numai titularilor sau în cazuri excepţionale (accidente, boli, etc) pot fi eliberate şi împuterniciţilor acestora pe baza unei procuri în acest scop, autentificată la notariat.
Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original.
Actele de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate/procură. Prin document de identitate se înţeleg buletinul/cartea de identitate sau paşaportul.

                Eliberarea duplicatelor de pe actele de studii

In cazul pierderii, distrugerii, furtului sau al completării greşite din vina unităţii de învăţământ emitente a actului de studii original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, unitatea de învăţământ care a eliberat actul respectiv eliberează un duplicat al acestuia întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva unităţii de învăţământ sau în cea a inspectoratului şcolar, din care rezultă situaţia şcolară a solicitantului.
•    Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte:
-    declaraţia notarială, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia actului de studii respectiv;
-    dovada publicării pierderii, distrugerii, furtului sau al completării greşite din vina unităţii de învăţământ emitente a actului de studii, în Monitorul Oficial al României, partea a IlI -a;
-    copie legalizată la notariat după certificatul de naştere/căsătorie;
-    două fotografii alb-negru sau color, format 3 x 4 cm;
-    aprobarea scrisă a inspectoratului şcolar pentru eliberarea duplicatului.
•    Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul se adresează „Monitorului Oficial al României, partea a III-a", depunând un anunţ care va cuprinde următoarele date:
-    denumirea actului de studii original, numele titularului, iniţialele prenumelui tatălui/mamei şi toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria şi numărul actului, numărul şi data la care a fost înregistrat în evidenţele unităţii de învăţământ emitente.

4.    DATELE DE CONTACT ALE INSTITUTIEI

GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU
Str. Bazalt nr. 15 bis, cod poștal: 120167
Telefon: 0238/719223 (secretariat); 0238/719224 (director);
               0238/724128 (contabilitate)
Fax: 0238/719224
Adresa electronica: arte_meserii@yahoo.com

cialis dosage recommendations cialis dosage for 170 cialis dosage ed
cialis si cialis si cialis si
cialis si cialis si cialis si
discount coupons for prescriptions open free coupon for cialis
voltaren rapid programingqa.com voltaren forte gel
arcoxia tbl arcoxia forum arcoxia 120 mg
arcoxia tbl open arcoxia 120 mg
loperamide hydrochloride loperamide hydrochloride loperamide dosage
cialis cvs coupon cheap cialis cialis coupon
zocor zocor muadili zocor
naproxen dosierung naproxen dosierung naproxen
buscopan compositum buscopan antiacido buscopan
quetiapine bijsluiter blog.zycon.com quetiapine afbouwen
 
Newsletter 

Institutie


 
 


  

Linkuri utile:
Generated with CodeCharge Studio.